Manažment stavieb

inziniering

Inžiniering – inžinierska činnosť v stavebníctve

Medzi naše zodpovednosti patrí zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi, príprava podkladov a stanovísk k stavbe, riešenie územného rozhodnutia, stavebného a kolaudačného povolenia, príprava všetkých zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete a odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

service detail
vexcolt generalny dodavatel

Generálny dodávateľ stavby

Našou kompetenciou je koordinácia všetkých subjektov a stavebných prác, optimalizácia ceny stavby, kontrola rozsahu a kvality vykonávaných prác, upozorňovanie subjektov na nezrovnalosti a nebezpečenstvá v rámci zhotovovania stavby, sledovanie dodržiavania termínov, zvolávanie pravidelných kontrolných dní podľa potreby objednávateľa, kontrola súpisov prác predložených objednávateľovi, sledovanie čerpania rozpočtu a riešenie ďalších oprávnených a neoprávnených prác.

service detail
vexcolt stavebny manazment

Stavebný manažment

V našej pôsobnosti je kompletná realizácia diela podľa PD, riadenie a vykonávanie stavebných prác podľa pokynov stavbyvedúceho, kontrola a dodržiavanie predpísanej kvality prác (STN, EN) a pracovných i technologických postupov, zabezpečenie úlohy v oblasti BOZP a PO, koordinovanie dodávateľských spoločností, vedenie administratívnych prác stavby, zabezpečovanie súladu vykonávaných činností so zmluvou o dielo a platnou legislatívou a riešenie stavebných detailov v predstihu s ohľadom na realizáciu v interiéroch.

service detail